Ogłoszenia - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Aktualności
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Wąchocku

informuje, że wnioski o Dodatek Osłonowy są przyjmowane 
do dnia 
30 kwietnia 2024r.

(kryterium dochodowe 1 500,00 zł na osobę w rodzinie i 2 100,00 zł na osobę samotną)


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąchocku informuje, że:

od dnia 16.01.2023 r.

wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.


Warunkiem otrzymania żywności jest trudna sytuacja
socjalno-bytowa i spełnienie obowiązującego kryterium dochodowego:
 • dla osoby samotnie gospodarującej - 1.823,60 zł netto,
 • dla osoby w rodzinie - 1.410,00 zł netto.


Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wąchocku przy ul. Kolejowej 19


Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:
OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) ogłasza się, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, począwszy od okresu świadczeniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upraw nionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 i 2140), rozpoczynającego się od dnia 1 października 2023 r., wysokość kwoty, o której mowa w art. 9 ust. 2 tej ustawy, wynosi 1209 zł.

Pobierz
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:
 • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy ( do 21 grudnia 2022r), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub
 • jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:
 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • dochody z gospodarstwa rolnego
 • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:
 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
 • 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT można złożyć w formie elektronicznej przez platformę ePUAP lub osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock w godzinach:

od poniedziałku do piątku – od 8.00. do 15.00.

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 29-02-2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, informację o przyznaniu refundacji podatku VAT można odebrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.


Pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023


Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
 3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Weryfikacja wniosków o dodatek węglowy

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 11.08.2022r., poz. 1692) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku przyjmuje wnioski o dodatek węglowy, który przysługuje w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, o ile przynajmniej 85 proc. paliwa stanowi węgiel kamienny.

Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022r., poz. 1967) nałożyła na gminy możliwość weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców do w/w dodatku w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zostało złożonych więcej niż jeden wniosek. Zgodnie z wyjaśnieniami z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przesłanymi do gmin w dniu 30.09.2022r. weryfikacja ma nastąpić przed dokonaniem realizacji wypłaty.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku przystąpił do weryfikacji wniosków biorąc pod uwagę zalecenia MKiŚ.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Zatem, na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 1 adres zamieszkania = 1 dodatek, nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych.

Przypominamy, że dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Zarządzenie Nr  3/2022
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
z dnia 10 maja 2022 roku
 
w sprawie: wprowadzenia nowej Polityki bezpieczeństwa dnych oraz Polityki Informacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku

Pobierz

Dodatek Osłonowy
 
 Od dnia 10.01.2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Wąchock mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).
 
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022r.
 
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM DNIU BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA
 
Dodatek osłonowy przysługuje:
 • osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł netto
 • osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł netto na osobę.
 
Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).
 
Dla wniosków, które zostaną złożone do dnia 31.07.2022r. rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest za rok 2020.
 
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania domu jest paliwo stałe tj. węgiel lub ekogroszek (UWAGA: aby skorzystać z dodatku osłonowego w wyższej wysokości niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) dodatek osłonowy wynosi rocznie:
 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 
WAŻNE - Dodatek osłonowy otrzymają także rodziny, których dochód przekroczy ustawowe kryterium dochodowe, będzie on wyliczony zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę
 
Wnioski, które zostaną złożone do dnia 31 stycznia bieżącego roku i przejdą pozytywną weryfikację zostaną załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, natomiast wnioski złożone w okresie od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. będą wypłacane jednorazowo (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego).
 
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoba wnioskująca o dodatek osłonowy otrzyma informację na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 
WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr telefonu 41 271-50-34
 
Wzór wniosku do pobrania poniżej:
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób: 49 kobiet i 41 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:
 1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
 2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 3. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
 4. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 5. WSPARCIE POMOSTOWE do 18.000,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.500,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Wymagany wkład własny Uczestników w wysokości 6.800, zł netto.

Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób. W związku z tym zostały do Państwa wysłane materiały promujące powyższe działania z prośbą o ich upublicznienie w okresie GRUDZIEŃ 2021r. - STYCZEŃ 2021 roku. W razie możliwości prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej - w załączeniu przekazujemy plakat i ulotkę.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 6 grudnia 2023 r. w biurach Akademii Przedsiębiorczości:
 • Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 0058, 501 493 940
oraz do punktu rekrutacyjnego
 • Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie https://ap.org.pl/projekty/czas-na-wlasny-biznes  
W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

 
Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo!

Dowiecie się tam jakie korzyści płyną z posiadania konta w banku oraz jak bezpiecznie z niego korzystać. Korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej nie musi być trudne.
Zajdziecie tam Państwo informacje:
 • Jak założyć konto bankowe
 • Co daje konto w banku
 • Jak bezpiecznie korzystać z konta.

Jednocześnie informujemy, że możecie Państwo:
 • spotkać z nami przez Internet. www.zus.pl/e-wizyta
 • zarezerwować wizytę w naszej placówce: www.zus.pl/o-zus/kontakt/zarezerwuj-wizyte

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo.Program "Wspieraj Seniora"
Osoby starsze należą do grupy osób szczególnie zagrożonej zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności, które powodują obniżenie odporności. Profilaktyka zdrowotna
i bezpieczeństwo, szczególnie osób starszych, są w tym okresie szczególnie ważne, ponieważ seniorzy najciężej przechodzą zakażenie. W trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, aby chronić najstarsze osobyz terenu Gminy Wąchock przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

1. Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie
Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej
KROK 2.
 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.
KROK 3.
 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.
KROK 4.
 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi
w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

Zarządzenie Nr  2 / 2020
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
z dnia 06 sierpnia 2020 roku
 
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku w 2020 roku.

Pobierz

Zarządzenie Nr  1 / 2020
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
 
w sprawie: wprowadzenia zmian w organizacji pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem 

Pobierz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąchocku informuje, że:

żywność dla osób, które otrzymały skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
będzie wydawana w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock
w terminach:

 • 04.03.2020 R. (środa)- WĄCHOCK
 • 05.03.2020 R.(czwartek) - PARSZÓW, WĘGLÓW oraz WIELKA WIEŚ
 • 06.03.2020 R. (piątek) - RATAJE oraz MARCINKÓW
OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze dla osób, które zakwalifikowane zostały do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu operacyjnego:
"Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)"

będą wydawane w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock
w godzinach: od 9:00 do 14:00

dla mieszkańców poszczególnych miejscowości
w terminach:

• 30.05.2019 R. - PARSZÓW
• 31.05.2019 R. - WĘGLÓW oraz WIELKA WIEŚ
• 03.06.2019 R. - RATAJE oraz MARCINKÓW
• 04.06.2019 R. - WĄCHOCK


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Wąchock/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku – zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz.1431) oraz
w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 06.12.2018 r. na stronie internetowej
BIP Gminy Wąchock: http://gmina.wachock.sisco.info/ oraz stronie internetowej MGOPS: http://www.mgopswachock.pl/ o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Aktywność-szansa-praca” w ramach trybu pozakonkursowego ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nr: RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-227/18 wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
25-532 Kielce, ul. Mickiewicza 1

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431). Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Wąchock/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje,
że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.


Do pobrania


Wyniki

Protokół

Formularz
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) , zwanej dalej „Ustawą”,

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Aktywność- szansa- praca” , w ramach trybu pozakonkursowego ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-227/18


Do pobrania


Ogłoszenie

Formularz

Deklaracja

Oświadczenia


Wąchock, dnia 01.02.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej

Pobierz zaproszenie


Klauzula Informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:
 
Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, 
ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, e-mail: biuro@mgopswachock.pl , tel. 41 271 50 34.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztof Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod_mgops@rodo.pl
 
Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
 1. Realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2. lit. b RODO na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (j.t Dz.U. z 2019, poz. 1507).
 2. Wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. Związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników, w celu wykonywania nałożonych na administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b oraz c RODO;
 4. Współpracy z firmami zewnętrznymi z którymi ADO ma podpisaną umowę na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 5. Przyszłego dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Pastwa przez Administratora.
 
Wymóg podania danych
Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:
1.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
·         Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: 
o   prawo dostępu do treści danych 
o   prawo do sprostowania danych 
o   prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
o   prawo do przenoszenia danych 
·         Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: 
o   prawo dostępu do treści danych 
o   prawo do sprostowania danych 
o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
·         Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: 
o   prawo dostępu do treści danych 
o   prawo do sprostowania danych 
o   prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
o   prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
o   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 
Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres: iod_mgops@rodo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
 
Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO. Współpraca pomiędzy naszą firmą, a podmiotami biznesowymi jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa.
 
Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak: 
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.
OGŁOSZENIE
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąchocku informuje, że:
 
dzień 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od pracy
 
dla pracowników
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wąchocku
 
w zamian za dzień
06 stycznia 2018 r. (sobota)*
 
 
 
* święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. dzień ustawowo wolny od pracy.
Spotkania edukacyjne dla kobiet i mężczyzn z gminy Wąchock, dotyczących profilaktyki raka piersi

Wąchock, 16 października, Żyj zdrowo – spotkanie edukacyjne dla kobiet i konkurs z nagrodami
Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Obwodem Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku Kamiennej zaprasza panie w wieku 50 – 59 lat na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi w ramach projektu „ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi w Subregionie Północnym”. W programie informacje o czynnikach ryzyka zachorowania na raka piersi, nauka zdrowego stylu życia, czujności onkologicznej, samobadania piersi i samoobserwacji swojego organizmu. Uczestniczki spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi. Uczestniczki spotkania mogą wziąć udział w konkursie na hasło zachęcające do badań. Na autorkę najciekawszego hasła czeka nagroda – sprzęt AGD. Serdecznie zapraszamy, 16 października, Wąchock, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 7, godz. 17.00 – 21.00
 
Wąchock, 17 października, Żyj zdrowo – spotkanie edukacyjne dla mężczyzn i konkurs z nagrodami
Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Obwodem Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku Kamiennej zaprasza panów na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi w ramach projektu „ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi w Subregionie Północnym”. W programie informacje o roli mężczyzny w zdrowiu intymnym kobiety, czynnikach ryzyka zachorowania na raka piersi, nauka zdrowego stylu życia, czujności onkologicznej, samobadania piersi i samoobserwacji swojego organizmu. Uczestnicy spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi oraz mogą wziąć udział w konkursie na najciekawsze hasło zachęcające panie do badań profilaktycznych. Na autora najciekawszego hasła czeka nagroda – sprzęt AGD. Serdecznie zapraszamy, 17 października, Wąchock, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna, godz. 17.00 – 21.00.
02 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT DOT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 października 2017 roku są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

02 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017 roku przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.”,
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku  


02 sierpnia 2017 r.
KOMUNIKAT DOT. 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

15 września 2016 r.Druki do pobrania

Informator

Ulotka

15 września 2016 r.

ZAPYTANIE  SONDAŻOWE  MGOPS- PS Nr 2/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – autyzmem dziecięcym 


Druki do pobrania

Informacja


Kryteria oceny merytorycznej

List ogólny

Wniosek

Zasady

28 stycznia 2016 r.

ZAPYTANIE  SONDAŻOWE  MGOPS- PS Nr 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – autyzmem dziecięcym 


Druki do pobrania


 • Rozstrzygnięcie

19 października 2015 r.


25 marca 2015 r.
19 lutego 2015 r.


17 lutego 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - sondaż rynku Nr MGOPS 02/2015

dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO na:
ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”

05 lutego 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- sondaż rynku Nr MGOPS 02/2015

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30
000 EURO na:
ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”


22 stycznia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - sondaż rynku Nr MGOPS 01/2015

dotyczącego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock.

13 stycznia 2015 r.

ZAPYTANIE SONDAŻOWE MGOPS- Nr 01 / 2015

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock.

Druki do pobrania
29 września 2014 r.


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rechabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach

Ministerstwa Sprawiedliwości


oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych:

Pokrzywdzeni

26 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i ŚWIADCZENIA RODZINNE


Wnioski na FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres świadczeniowy 2014/2015 będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2014 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2014 r. zostaną wypłacone w październiku 2014 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku we wrześniu lub w październiku 2014 r. świadczenia z fundusz alimentacyjny przysługujące za miesiąc październik 2014 r. zostaną wypłacone w listopadzie 2014 r.


Wnioski na ŚWIADCZENIA RODINNE na okres świadczeniowy 2014/2015 będą wydawane i przyjmowane od 01 września 2014 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami w terminie do dnia 30 września 2014 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2014 r. zostaną wypłacone w listopadzie 2014 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku w październiku albo w listopadzie 2014 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2014 r. zostaną wypłacone w grudniu 2014 r.


ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz od osób pełnoletnich przyjmowane będą
od 01 września do 10 września 2014 r. (w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia w danym terminie ww. świadczenia zostaną wstrzymane).26 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
STYPENDIA SOCJALNE


Wnioski na STYPENDIA SOCJALNE na okres świadczeniowy 2014/2015
będą wydawane i przyjmowane
od 01 września 2014 r. do 15 września 2014 r.


30 lipca 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - sondaż rynku Nr MGOPS 01/2014

dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 EURO na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”


14 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- sondaż rynku Nr MGOPS 01/2014

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 EURO na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”


Druki do pobrania
1 lipca 2014 r.

IFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie wspierania rodzin wielodzietnych,  od 16 czerwca przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny(KDR)  dla mieszkańców Gminy Wąchock.

>>przejdź do strony z informacją<<

26 maja 2014 r.

I N F O R M A C J A
dla osoby, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.

>>przejdź do strony z informacją<<

26 marca 2013 r.

Zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS 01/2013Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Przedmiot zamówienia:

 • Przeprowadzenie pomiarów i udokumentowanie natężenia oświetlenia na 9 stanowiskach pracy w 6 pokojach zgodnie z PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

 • Dokonanie pomiarów i udokumentowanie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracy.

 • Dokonanie pomiarów i udokumentowanie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracy.

 • Określenie stawki za:

a) demontaż lampy oświetleniowej,
b) montaż nowej lampy oświetleniowej.Druki do pobrania
03 listopada 2011 r.

Zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS 03/2011Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek:

 • Toner LaserJet 1100 zamiennik   1 szt.

 • Toner LaserJet 1020 zamiennik   1 szt.

 • Toner LaserJet 1015 zamiennik   1 szt.

 • Toner LaserJet 1018 zamiennik   1 szt.

 • Toner Laserjet 3015 zamiennik   1 szt.

 • Toner KYOCERA KM - 1635 zamiennik   1 szt.

Druki do pobrania
24 maja 2011 r.

Zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS 02/2011Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do:

 • urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3015 (zamiennik)

 • KYOCERA KM-1635 (oryginał)

Druki do pobrania
20 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie zapytania sondażowego MGOPS Nr 01/2011 dotyczącego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi- autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock w wymiarze około 12 godzin miesięcznie ( około 144 godzin w okresie realizacji zamówienia) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (…).

W wyniku przeprowadzonego sondażu MGOPS Nr 01/2011 wybrany został, który zaoferował konkurencyjną cenowo ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 21 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. z Wykonawcą tym zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia uwzględnionego w prowadzonym sondażu MGOPS Nr 01/2011.

Stronami umowy są:
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.
Wykonawca: Pani Bernadeta Malik- pedagog.
Termin wykonania zamówienia: 21 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku na 2011r. Rozdział 852228 specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąchocku.

11 stycznia 2011 r.

ZAPYTANIE SONDAŻOWE MGOPS Nr 01 / 2011


Zgodnie z potrzebami w zakresie świadczenia specjalistycznych usług dla osoby ze schorzeniem psychicznym - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku prosi o przedstawienie oferty na przedstawione zapytanie – sondaż rynku
dotyczący:

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi- autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock w wymiarze około 12 godzin miesięcznie (około 144 godzin w okresie realizacji zamówienia) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (…).

Druki do pobrania
27 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 167399 - 2010

Organizacja warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w gminie Wąchock.

Druki do pobrania
04 czerwca 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 14 000 EURO
na usługę organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu gminy Wąchock


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe - sondaż rynku Nr MGOPS 03/2010 z dnia 18.05.2010r. wpłynęło 4 oferty na usługę organizacji 14 dniowych kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym nad morzem dla minimum 30 dzieci w wieku 9-16 lat pochodzących z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i patologicznych finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010r.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło “PROFI – STUDIO” Pracownia Psychoterapii, Profilaktyki i Rehabilitacji 25-437 Kielce os. Na Stoku 32/21. Powyższa Firma zaoferowała najniższą cenę za powyższą usługę i najatrakcyjniejszy program kolonii.
Z przedłożonymi ofertami na wykonanie usługi można zapoznać się w siedzibie MGOPS w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1– pokój Nr 6 I piętro.

18 maja 2010 r.

ZAPYTANIE SONDAŻOWE Nr MGOPS - 03 / 2010


W wyniku zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i Przemocy w Rodzinie na 2010r zadań w zakresie zorganizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wąchock, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku prosi o przedstawienie oferty na zapytanie -sondaż rynku.

Druki do pobrania
15 marca 2010 r.

Konkurs grantowy "Na dobry początek!" – nabór rozpoczęty


Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Listy intencyjne można składać do 17 maja 2010 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:
ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie edukacji bądź wychowania, kierowane do dzieci w wieku 3 - 5 lat,
ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 3 - 5 lat na terenach, na których nie ma dostępu do przedszkoli lub jest on utrudniony. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców /opiekunów w ich współtworzenie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem oraz przesłać list intencyjny na formularzu przedstawionym przez Fundację do 17 maja na adres: Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku intencyjnego znajdują się na stronie internetowej: www. fundacja-steczkowskiego.pl,

Informacji na temat konkursu udziela Anna Biernat, email: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl,
Tel. (22)522 93 75 w godz. 9.00-13.00, z wyłączeniem piątków.

15 marca 2010 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WĄCHOCK"


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku uprzejmie informuje, iż w wyniku weryfikacji Wstępnych Deklaracji Udziału w projekcie systemowym pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, a także w wyniku oceny spełnienia warunków określonych w regulaminie rekrutacji, do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 osób z Gminy Wąchock, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne. Lista niniejszych osób dostępna jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.

24 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OKRESU ZASIŁKOWEGO, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy został ustalony na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.

Decyzje o przedłużeniu obecnego okresu zasiłkowego zostaną wydane z urzędu.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od 1 września 2009r.

24 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT BECIKOWE


Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego