Fundusz alimentacyjny - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia


Zaliczka alimentacyjna przyznawana była na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732). Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.


Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

  • do ukończenia 18 roku życia;

  • do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;


Od 1 października 2008r. straciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników i zaliczce alimentacyjnej z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Klauzula informacyjna – realizacja wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne

Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku,
ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, e-mail: biuro@mgops.wachock.pl (od 1.01.2023), tel. 41 271 50 34.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztof Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod_mgops@rodo.pl

Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1300 ze zm.).

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) – kategoria danych B5.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajduje się na stronie internetowej https://www.mgopswachock.pl/ogloszenia.html#RODO

Harmonogram wypłat funduszu alimentacyjnego
na konta okres 2023/2024


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego